Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Conformiteit en garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Artikel 15 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 16 – Betaling
Artikel 17 – Intellectueel eigendom
Artikel 18 – Klachtenregeling
Artikel 19 – Geschillen
Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik
  kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in
  de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat
  met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met
  betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-
  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of
  ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,
  op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
  reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om
  binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die
  producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in
  het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op
  afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
  overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
  voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan
  worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument
  en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene
  Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Spellen by Famke;
Pastoor Röselaersplein 16, Hoensbroek;

KvK-nummer: 78676258

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
  ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en
  bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van
  deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
  ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
  afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan
  de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door
  de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
  algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
  zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
  kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
  product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde
  lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
  tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
  bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
  moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft
  de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
  betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door
  een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk
  benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te
  worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen
  van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze
  algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te
  wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
  aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
  mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn
  deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
  diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden
  de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie
  en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
  overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven
  kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is
  wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod
  zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
   handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn
   waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de
   kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand
   worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief
   voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja
   op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst,
   de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan
   controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de
   overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de
   wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
   raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
   duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
  stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
  voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
  bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van
  de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
  door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
  elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web
  omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen
  of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al
  die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van
  de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
  goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
  bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
  een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
  klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
  het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
  ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
  uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst
  een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
  van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden
  van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze
  bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
  consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer
  bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product
  en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of
  gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product
  wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal
  hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
  mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
  retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is
  hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te
  maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen
  middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik
  te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen
  14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde
  zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
  verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet
  kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht
  resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een
  feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14
  dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich
  richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de
  levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van veertien dagen door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van digitale inhoud plaatsvindt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten goederen, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van goederen tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor
  producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
  herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het
  aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
  specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
  waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
  verzegeling heeft verbroken.
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
  verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
  verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
  begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen
  van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
  waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en
  waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
  Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
  prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
  wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft
  en:
  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
  van de dag waarop de prijsverhoging ingaat
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
  inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de
  gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij
  druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de
  foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 12 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen
  aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
  redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van
  de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
  voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet
  niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond
  van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2
  maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
  Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking
  en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
  fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk
  voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele
  toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van
  het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt
  of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
  anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de
  aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
  voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van
  de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
  het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
  en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
  kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is
  vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
  uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met
  een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
  indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
  uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
  bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het
  recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen
  recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen
  kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft
  de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de
  ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk,
  doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal
  de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te
  stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
  worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
  artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van
  een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
  ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. De koper van het draaiboek en het pakket is zelf verantwoordelijk voor het verloop van de activiteit. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de draaiboeken of zaken uit het pakket. De consument is en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het gebruik van het draaiboek en de zaken uit het pakket.
 2. Het gebruik van de zaken in het pakket dient alleen te gebeuren onder toezicht en onder verantwoording van een volwassene. De instructies voor gebruik staan beschreven in het draaiboek. Het gebruik gebeurt op eigen risico. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik het draaiboek of de zaken uit het pakket.
 3. De consument is zelf verantwoordelijk voor het verloop en succes van de activiteit.
 4. Behoudens opzet of grove opzet is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of als gevolg van gebruik van de geleverde goederen, (tijdens de uitvoering) van de diensten en / of digitale inhoud.
 5. De aansprakelijkheid van de ondernemer bij schade zoals omschreven in het vorige lid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 6. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de ondernemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 7. De aansprakelijkheid van de ondernemer is daarom beperkt tot de vergoeding welke de ondernemer voor haar werkzaamheden, diensten, producten en/of digitale inhoud in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Voor overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal de vergoeding over de laatste zes (6) maanden.
 8. De ondernemer mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten.
 9. De ondernemer is, indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade dan door consument geleden directe vermogensschade is de ondernemer niet aansprakelijk.

 

Artikel 15 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan
  en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
  daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming
  van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
  hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
  bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
  zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
  diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
  bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
  bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een
  bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
  overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend
  voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag
  opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn
  van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het
  geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
  consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn
  van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid
  zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 16 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan
  van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een
  overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat
  de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
  wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
  gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 17 – Intellectueel eigendom

Spellen By Famke behoudt de auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom op de door haar geleverde
producten, draaiboeken en evenutele bijlagen. Het draaiboek mag puur en alleen door de consument voor eigen privé gebruik gebruikt worden. Kopiëren, delen aan derden, doorverkopen of doorsturen van het digitale draaiboek is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van
Spellen By Famke.

 

Artikel 18 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte
  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
  klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden
  volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat
  de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
  dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen
  de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
  indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat
  een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de
  ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het
  Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de
  ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
  ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of
  repareren.

 

Artikel 19 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen
niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.